سری 60 ورژن 3 , Symbian 9.1 - 9.2 - 9.3
برای امکانات بیشتر و دیدین مطلاب و دیدن پست های موبایل باید عضو شوید

سری 60 ورژن 3, Symbian 9.1 - 9.2 - 9.3
 
الرئيسيةالرئيسية  ثبت نامثبت نام  ورودورود  

شاطر | 
 

 طبقه‌بندي علمي جانداران

اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
Admin
Admin
Admin
avatar

تعداد پستها : 83
Reputation : 2
Join date : 2009-09-08

پستعنوان: طبقه‌بندي علمي جانداران   الأربعاء سبتمبر 09, 2009 5:10 am

طبقه‌بندي علمي جانداران

براي اينکه کار بررسي جانداران، اعم از جانوران وگياهان، ساده تر شود، آنها را رده‌بندي مي‌کنند. در رده‌بندي جاندارن، که به آنتاکسنومي هم گفته مي‌شود، هر جانداري در جايگاه ويژه‌اي از نظر دسته‌بندي قرارميگيرد. به هر سطح از دسته‌بندي، يک آرايه (Taxon) گفته مي‌شود.
دسته بنديرده‌هاي جانداران، از بزرگ به کوچک به اين صورت است:
فرمانرو (سلسله= Kingdom)
شاخه: Phylum
رده: Class
راسته: Order
(در مورد گياهان= تيره)،(در مورد حيوانت=خانواده )
سرده (جنس=Genus)
گونه: Species
پسوندهاي طبقه‌بندي
در طبقه‌بندي جانداران پسوندها ياستانداردي بر پايه سلسله (فرمانرو) و گاه بر پايه شاخه يا رده بکار مي‌رود که درجدول زير مي‌آيد. براي بسياري از آنها در نام‌هاي فارسي پسوند -ان و گان- بکارمي ‌رود و براي phyta- بيشتر پسوند -رُستيان و رويي‌ها بکار مي‌رود.
نام طبقه به فارسي نام طبقه به انگليسي گياهان جلبک‌ها قارچ‌ها حيوانات:
دسته/شاخه Division/Phylum -phyta -mycota
زير دسته/زيرشاخه Subdivision/Subphylum -phytina -mycotina
رده Class -opsida -phyceae -mycetes
زير رده Subclass -idae -phycidae -mycetidae
بالا راسته Superorder -anae
راسته Order -ales
زير راسته Suborder -ineae
فرو راسته Infraorder -aria
بالاخانواده Superfamily -acea -oidea
خانواده (تيره)Family -aceae -idae
زيرخانواده Subfamily -oideae -inae
تبار/فروخانواده Tribe/Infrafamily -eae -ini
زيرتبار Subtribe -inae -ina
فرمانرو‌هاي جانداران
فرمانرو مونرا يا Monera
فرمانرو آغازيان يا Protista
فرمانرو قارچ‌ها يا Fungi
فرمانروگياهان يا Plantae
فرمانرو جانوران يا Animalia
جاندارن بر اساس يک طبقه بندي ديگر به پروکاريوت‌ها و يوکاريوت‌ها تقسيم مي‌شوند. پروکاريوت‌ها فقط شامل فرمانرومونرا هستند ولي يوکاريوت‌ها چهار فرمانرو ديگر را در بر مي‌گيرند.
نام برخي ازرده ها، راسته ها، تيره‌ها و خانواده‌هاي گياهي و جانوري با برابر انگليسي آنها را ذکر شده است:
آب‌بازان
آبشش‌داران (Branchiura)
اسفنج ها ( Porifera )
آخوندک‌ها ( Mantodea )
بازوپايان (Brachiopod)
بافته‌بالان ( Plecoptera )
بالتوري‌ها ( Neuroptera )
بزرگ‌بالان ( Megaloptera )
بسفايجيان (polypodiaceae)
بندپايان ( Arthropoda )
بي‌بالان ( Zoraptera )
بي‌دندانان ( Edentata )
بي‌شاخکان (Protura)
بي‌مهرگان ( Invertebrata )
بيديان ( Salicaceae )
بيني‌سران ( Rhynchocephalia )
بيني‌کوتاهان (brachyrhynque)
پاحبابداران ( Thysanoptera )
پادمان ( Collembola )
پاروپايان ( Copepoda )
پرتاران ( Polychaeta )
پرزيوگان (polyzoa يا bryozoa)
پرستوسانان (apodiformes)
پرسياوشان ( Pterideae )
پرندگان سوسمارنما ( Archaeornithes )
پرياختگان جانوري ( Metazoa )
پنجه‌گرگيان ( Lycopodiaceae )
پنيرکيان ( Malvaceae )
پهن‌ماهيان ( Pleuronectidae )
پوست‌بالان ( Dermaptera )
پوشيده‌کامان ( Phylactolaemata )
پولک‌بالان ( Lepidoptera )
پيچ اناريان ( Bignoniaceae )
پيچيده‌بالان ( strepsiptera )
پيش‌کامان ( Enopla )
تارپايان ( Embioptera )
تارمکان ( Acanthobdellidae )
تاژکداران ( Flagellate )
تک‌ياختگان ( Protozoa )
تَميسيان ( Dioscoreaceae )
جوربالان ( Isoptera )
جوربالان ( Homoptera )
جورپايان ( Isopoda )
چتريان (Apiaceae)
چوبک مانندها ( phasmatodea )
حاشيه‌بالان ( Thysanoptera )
حشرات ( Insecta )
خرچنگ‌سانان ( Crustocea )
خزندگان ( Reptilia )
خزه‌سانان ( Bryozoa )
دم‌چنگالان ( Diplura )
دم‌ريشکداران ( Thysanura )
دم‌فنري‌ها يا پادُمان (Collembola)
دم‌مويان (Microcoryphia)
دوبالان ( Diptera )
دوزيستان ( Amphibia )
دوزيستان دمدار ( Caudata )
دوکاميان (digenea)
دوکفه‌اي‌ها ( Bivalvia )
ده‌پايان ( Decapoda )
راست‌بالان ( Orthoptera )
راست‌حفرگان (rhabdocoelida)
رتيل‌ها (Sulifugae)
روزنداران ( Foraminifera )
ريسه‌داران ( Thallophyta )
ريش‌بزيان (ephedracea)
ريشه‌داران ( Rhizopoda )
راست‌شناوران (Orthonectida)
زالوها ( Hirudinea )
زالوسانان (bdolloidea)
سپرآبششان (aspidobranchiata)
سپرشکمان (aspidogastraea)
ستاره‌وشان (asteroidea)
سدابيان (rutaceae)
سرپايان ( Cephalopoda )
سرخرطومي‌ها ( Curculionidae )
سرسپريان (Cephalaspis)
سرطنابداران (Cephalochordata)
سرميگوئيان (cephalocardia)
سَرويان ( Cupressaceae )
سنجاقکها ( odonata )
سوزن‌بالان ( Raphidioptera )
سوسري‌ها ( Blathodea )
سوسماران ( Sauria )
سوسمارهاي خاردم ( Uromastycidae )
بي‌شاخکان ( Protura )
شانه‌کامان (ctenostomata)
شاهپسنديان ( Verbenaceae )
شاهترگان ( Fumariaceae )
شاهدانگان ( Cannabinaceae )
شکم‌پايان ( Gastropoda )
شمشاديان ( Celastraceae )
‎صخره‌خزها‏‎ ( ‎ )
صدفيان ( Ostracoda )
طنابداران ( Chordata )
عنکبوتيان ( Arachnoidae )
قاب‌بالان ( Coleoptera )
کاوتنان (Coelenterata)
کبوترسانان (Columbiformes)
کپورماهيان (Cyprinidae)
کم‌تاران ( Oligochaeta )
کم‌حفرگان (Alloecoela)
کنجديان (Pedaliaceae)
کنه‌ها ( Acariformes )
کوتاه‌بالان (brachyptere)
کيسه‌تنان ( Coelenterata )
کيسه‌داران ( Marsupials )
گربه‌سانان ( Felidae )
گردن‌پوزه‌ئيان (auchenorrhyncha)
لوله‌بالان ( Siphonaptera )
ماهي نقره‌اي‌ها (Thysanur)
مژکداران ( Ciliophora )
مژه‌پايان ( Cirripedia )
مژه‌داران ( Ciliata )
ملخهاي شاخک کوتاه ( Acrididae )
منقارسران ( mecoptera )
موش‌سانان (Muridae)
موي بالان ( Trichoptera )
ناجورپايان ( Amphipoda )
ناجوردندان ( Heterodont )
نازک‌بالان ( Hymenoptera )
ناژويان ( Coniferae )
ناقوسيان ( Kamptozoa )
ناوپايان(Scaphopoda)
نرم‌تنان ( Mollusca )
نهاندانگان ( Angiospermae )
نهانزادان ( Cryptogamia )
هم‌بالان ( Homoptera )
يکروزه‌ها ( Ephemeroptera )
پادمان collembola
بي‌شاخکان protura
دم‌چنگاليان diplura
استطاله‌داران thysanura
يکروزه‌مانندها pterygota
سنجاقکها و آسيابکها (طياره‌مانندها)
بهاره‌مانندها plecoptera
موريانه‌ها isoptera
موريانه مانندها zoraptera
چوبک‌مانندها phasmoptera
گوش‌خيزک‌مانندها Dermaptera
شپش‌هاي چوب Psocoptera
پشم‌خواران Malloplaga
شپش‌ها Anoploura
بال‌ريشکداران Thysanoptera
سخت‌بال‌پوشان Coleoptera
بال‌موداران
بال‌درازان
بال‌پولکداران
دوبالان
بال‌غشاييان
سخت‌سران (stegocephalia)
ناجورپايان (amphipoda)
پشيزبالان (lepidoptera)


خلاصه رده بندی مهره داران ( طناب داران)
این جانوران ، طناب محکمی در پشت خود دارند. بسیاری از آنها ستون مهرۀ استخوانی یا غضروفی دارند.
ردۀ ماهی ها :
جانورانی هستند که پولک ، آبشش و باله دارند ودر آب زندگی می کنند ، مانند ماهی .
ردۀ دوزیستان :
بدنی نرم و چهار دست و پا دارند .تخم های نرم آنها در آب رها می شوند و از درون آنها نوزودان بیرون می آیند. نوزادان آبشش دارند. آبشش ها معمولا در جریان دگردیسی و تبدیل جانوران نوزاد یا بالغ ، به شُش تبدیل می شوند ، مانند قورباغه ی معمولی.
ردۀ خزندگان :
پوست آنها پولک دارد .چهار دست و پا دارند. تخم آنها پوستۀ لاستیک مانند دارد و روی خشکی گذاشته می شود ، مانند مارمولک.
ردۀ پرندگان :
جانورانی هستند که پر و تعدادی پولک و نیز منقار دارند. از چهار دست و پای آن ها دوتای جلویی تبدیل به بال شده است. پوست آنها از پوستۀ سخت ساخته و در خشکی گذاشته می شود. و هم چنین جانوران خونگرمی هستند مانند گنجشک
ردۀ پستانداران :
مو و چهار دست و پا دارند .جنین آن ها درون بدن مادر رشد میکند و در آن جا از طریق جفت تغذیه می کند. در غده های پستانی آن ها شیر ساخته می شود و جانوران خونگرمی هستند.


خلاصه رده بندی بی مهرگان
سلسلۀ جانوران ،پر سلولی است. سلول های آنها دیوارۀ سلولی و کلروپلاست ندارند و از غذایی که گیاهان می سازند ، تغذیه میکنند.
شاخۀ کیسه تنان :
شامل شقایق دریایی ، عروس دریایی و مرجان هاست.
بدن آن ها نرم و حلقه ای از پاهای حسی اطراف دهان آن ها را محاصره کرده است. دستگاه گوارش آن ها تنها یک راه به خارج دارد و مواد زائد نیز از همان یک راه دفع می شوند ، مانند شقایق دریایی و هیدر آبشیرین.
شاخۀ نرم تنان :
شامل لیسه ها ، حلزون ها ، صدف سنگی و هشت پا هاست .بدن آن ها نرم است و بیشترشان صدف دارند. بدن آنها قطعه قطعه نیست ، مانندحلزون باغچه و نرم تن مرکب.
شاخۀ کرم های حلقوی :
شامل کرم هایی است که بدن آنها از قطعات حلق مانندی تشکیل شده است. دست و پا ندارند ، اما بسیاری از آنها روی بدن خود زائده های مو مانندی به نام تار دارند که به حرکت آنها کمک میکنند ، مانند کرم خاکی معمولی و نرئیس.
شاخۀ بند پایان :
جانوران این شاخه ، اسکلت خارجی ، بدن قطعه قطعه و پاهای بند بند دارند.
ردۀ هزارپایان :
جانوران آن ، بدن دراز و حلقه دار و در هر قطعه از بدن ، یک جفت پادارند ، مانند صدپا.
ردۀ سخت پوستان :
اسکلت خارجی آن ها دارای ماده ای کلسیم دار و بسیار سخت است ، مانند خرچنگ های دراز ، خرچنگ های گرد و خرخاکی.
ردۀ عنکبوتیان :
جانوارن آن هشت پا دارند ، مانند عنکبوتها و عقرب ها و از جمله : عنکبوت باقی .

ردۀ حشرات :
این جانوران شش پای بند بند دارند و بدن آنها از سه قسمت سر ، سینه و شکم تشکیل شده است .
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
 
طبقه‌بندي علمي جانداران
بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
سری 60 ورژن 3 , Symbian 9.1 - 9.2 - 9.3  :: غیره :: حیوانات-
پرش به: